ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2471
โดยนายเจริญ ฐิตาภาวิทยศักดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดในสมัยนั้น

เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2501 มีสมาชิกชุดก่อตั้ง 251 คน

ทุนเรือนหุ้น 78,550.- บาท ได้อาศัยศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นที่ทำการ ร่วมกับแผนกศึกษาธิการจังหวัด

ต่อมาย้ายมาทำการที่ห้องสมุดประชาชน (วัดไตรธรรมาราม) โดยมีนายเจริญ ทิพยธรรมเป็นผู้จัดการ

 

จนกระทั่งกิจการของสหกรณ์ฯ โตขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ย้ายมาทำการที่อาคาร 2 ชั้น 2 คูหา

เลขที่ 1/113-1/114 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอาคารที่สหกรณ์จัดซื้อ

ในราคา 440,000.- บาท โดยมีนายประยูร ยมานันตกุล เป็นผู้จัดการ

 

 

 พ.ศ. 2532 คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเห็นว่าสหกรณ์เติบโตก้าวหน้าและมีฐานะมั่นคง

จึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ขึ้น ติดถนนราษฎร์บำรุง เนื้อที่ 1 ไร่ - งาน 26 ตารางวา

และในปี พ.ศ. 2533 ที่ประชุมใหญ่ได้ผ่านงบประมาณ การก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น เป็นเงิน 6,800,000.- บาท

ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2535 ซึ่งเป็นที่ทำการในปัจจุบัน โดยมีนายโกมล นกวิเชียร เป็นผู้จัดการ (พ.ศ.2536-2552)

 

 

ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี นายอรุณ ตั้นจัด เป็นผู้จัดการ

 

 

 


ดู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฏร์ธานี จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 

 

 

ทำเนียบผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

ทำเนียบประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎ์ธานี จำกัด

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7722-2135-6  โทรสาร. 0-7728-3156 E-Mail : coopsurat2471@gmail.com