สหกรณ์ออมทรัีพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ประสาน รพ.ชุมชน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่สมาชิก ชุมชน และบุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.55

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7722-2134-6  โทรสาร. 0-7728-3156 E-Mail : coopsurat@suratthsc.com