คณะกรรมการดำเนินการ
  คณะกรรมการอำนวยการ
  คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
บุคลากรฝ่ายจัดการ
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายสินเชื่อ
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้และงานกฎหมาย
  ฝ่ายการเงิน
  ฝ่ายบัญชี
  ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ


 

คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

 
 
 
นายราชัย ยวนเกิด

ประธานกรรมการ

08-1894-4581

 
 
 
 
 

นายวินัย ทองรอด

รองประธานกรรมการ

08-1367-2651

 

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ

รองประธานกรรมการ

09-5428-8629

 
 
 
 
 

นายปรีชา คงทอง

กรรมการและเหรัญญิก

08-1367-3792

 

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์

กรรมการและเลขานุการ

08-1891-4979

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7722-2135-6  โทรสาร. 0-7728-3156 E-Mail : coopsurat2471@gmail.com