คู่มือสมาชิก

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์และการบริหารจัดการในองค์กร

 

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ประเภทต่างๆ

 

การให้สวัสดิการต่างๆ กับสมาชิก

 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7722-2134-6  โทรสาร. 0-7728-3156 E-Mail : coopsurat@suratthsc.com