ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

   1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

   2.ระเบียบฯว่าด้วยเงินฝากสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553)

   3.ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2554

   4.ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2563

   5.ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก กรณีเสียชีวิต พ.ศ.2556

   6.ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559

   7.ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560)

   8.ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559

   9.ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกณ์ฯ พ.ศ.2559

   10.ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2560

   11.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการและทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2560

   12.ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560

   13.ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2561

   14.ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือน พ.ศ.2561

   15.ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2562

   16.ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่่มเติม 1)

   17.ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่่มเติม 2)

   18.ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550)

   19.ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด พ.ศ.2550

   20.ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด พ.ศ.2554

   21.ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน และค่ารับรองในการประชุมสัมมนา พ.ศ.2554

   22.ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ พ.ศ.2554

   23.ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554

   24.ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2554

   25.ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ.2556

   26.ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2556

   27.ระเบียบฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2563

   28.ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2557

   29.ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559

   30.ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560)

   31.ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560)

   32.ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560)

   33.ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2561

   34.หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2560

   35.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษของสมาชิก

   36.ประกาศฯ เรื่อง มาตรการพิจารณาเงินให้กู้สำหรับสมาชิกและผู้ค้ำประกันลูกหนี้

   37.ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชพค.) พ.ศ.2562

   38.ประกาศฯ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้

   39.ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2562

   40.ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี พ.ศ.2562

   41.ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงือนไขประกอบการกู้ ตามระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ย พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

   42.ประกาศฯ มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินกู้

   43.หลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการการรับสภาพหนี้ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2562

   44. แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การขอใช้ และการทำลายเอกสารสัญญากู้ พ.ศ. 2561

   45.แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วยการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ. 2562

   46.ประกาศที่ 15 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาสมาชิก กรณีเงินเหลือหลังหักภาระผูกพันแล้วไม่ถึงร้อยละ 30

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7722-2135-6  โทรสาร. 0-7728-3156 E-Mail : coopsurat2471@gmail.com