ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

    ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2562

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่่มเติม 1)

    ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่่มเติม 2)

   ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2554

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554

    ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก กรณีเสียชีวิต พ.ศ.2556

    ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการและทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2560

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560)

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือน พ.ศ.2561

    ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559

    ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกณ์ฯ พ.ศ.2559

    ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2560

    ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2561

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560

    ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550)

    ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด พ.ศ.2550

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด พ.ศ.2554

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน และค่ารับรองในการประชุมสัมมนา พ.ศ.2554

    ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ พ.ศ.2554

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2554

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ.2556

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2556

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2557

    ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2557

    ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559

    ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560)

    ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560)

    ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560)

    ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2561

    หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2560

    ประกาศฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษของสมาชิก

    ประกาศฯ เรื่อง มาตรการพิจารณาเงินให้กู้สำหรับสมาชิกและผู้ค้ำประกันลูกหนี้

    ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2562

    ประกาศฯ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินกู้

    ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชพค.) พ.ศ.2562

    ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการกู้ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ะานี จำกัด ว่าด้วยการให้กู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562)

    ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี พ.ศ.2562

    แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วยการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ. 2562

    หลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วยการรับสภาพหนี้ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2562

    ประกาศฯ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินกู้

    ประกาศฯ เรื่อง มาตรการพิจารณาเงินกู้สำหรับสมาชิก และผู้ค้ำประกันลูกหนี้ พ.ศ.2560

    ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกอบการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชพค.)พ.ศ.2561

    แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การขอใช้ และการทำลายเอกสารสัญญากู้ พ.ศ. 2561

    แนวปฏิบัติฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วยการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2561.pdf

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7722-2135-6  โทรสาร. 0-7728-3156 E-Mail : coopsurat2471@gmail.com