คณะกรรมการอำนวยการ

Avatar

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ประธานกรรมการ
  08-1535-7173
Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
กรรมการ
  08-1891-4979
Avatar

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ
กรรมการ
  08-1539-4233
Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
กรรมการและเหรัญญิก
  09-5428-8629
Avatar

นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กรรมการและเลขานุการ
  08-4630-5379