ประวัติของสหกรณ์

เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2501

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2471
โดยนายเจริญ ฐิตาภาวิทยศักดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดในสมัยนั้น
เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2501 มีสมาชิกชุดก่อตั้ง 251 คน
ทุนเรือนหุ้น 78,550.- บาท ได้อาศัยศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นที่ทำการ ร่วมกับแผนกศึกษาธิการจังหวัด
ต่อมาย้ายมาทำการที่ห้องสมุดประชาชน (วัดไตรธรรมาราม) โดยมีนายเจริญ ทิพยธรรมเป็นผู้จัดการ

กระทั่งกิจการของสหกรณ์ฯ โตขึ้น

 จึงได้ย้ายมาทำการที่อาคาร 2 ชั้น 2 คูหา
เลขที่ 1/113-1/114 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอาคารที่สหกรณ์จัดซื้อ
ในราคา 440,000.- บาท โดยมีนายประยูร ยมานันตกุล เป็นผู้จัดการ

 

พ.ศ. 2532

คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเห็นว่าสหกรณ์เติบโตก้าวหน้าและมีฐานะมั่นคง
จึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ขึ้น ติดถนนราษฎร์บำรุง เนื้อที่ 1 ไร่ - งาน 26 ตารางวา 

พ.ศ. 2533

ที่ประชุมใหญ่ได้ผ่านงบประมาณ การก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น เป็นเงิน 6,800,000.- บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2535 ซึ่งเป็นที่ทำการในปัจจุบัน โดยมีนายโกมล นกวิเชียร เป็นผู้จัดการ (พ.ศ.2536-2552)

ปัจจุบัน

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายสุเวช รุ่งแดง เป็นประธานกรรมการ 
และมีนายอรุณ ตั้นจัด เป็นผู้จัดการ