คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
ประธานกรรมการ
  08-9874-2464
Avatar

นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน
กรรมการ
  08-9868-8852
Avatar

นายนนทกร ชุมเทพ
กรรมการ
  08-3453-6639
Avatar

นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
กรรมการ
  08-9593-5252
Avatar

นายบุญเลิศ ชุมจุล
กรรมการและเลขานุการ
  08-1382-2940