คณะกรรมการเงินกู้

Avatar

นายสมชาย จินตนพันธ์
ประธานกรรมการ
  08-1891-8665
Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ
  08-7894-6198
Avatar

นายวินัย ทองรอด
กรรมการ
  08-1367-2651
Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ
  08-1537-1759
Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการและเลขานุการ
  08-1728-1304