คณะกรรมการเงินกู้

Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
ประธานกรรมการ
  08-1728-1304
Avatar

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
  09-3398-5493
Avatar

นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
กรรมการ
  08-0356-5164
Avatar

นายชโลธร สังครุธ
กรรมการ
  08-1089-0466
Avatar

นายธวัช เฮ่าหนู
กรรมการและเลขานุการ
  08-1272-6153