วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์ :  มุ่งมั่น นำพามวลสมาชิก สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

          มุ่งมั่น  หมายถึง  ตระหนัก ตั้งใจ ใส่ใจและมีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน

          นำพามวลสมาชิก  หมายถึง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือและการบริการที่เป็นเลิศ

          สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า  หมายถึง  การมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียงและก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ ( Mission )

     1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยหลักการและวิธีการสหกรณ์

     2. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิทัล

     3. บริหารสินทรัพย์และต้นทุนให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้

     4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

     5. บริการที่เป็นเลิศและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

     6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงเป็นธรรม