วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์ :  นำพามวลสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

          นำพา  หมายถึง  เอาใจใส่,เอื้อเฟื้อ,ช่วยธุระ

          คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจ ( Mission )

     เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้กำหนดพันธกิจหลัก 6 ประการ ไว้ดังนี้

     1. พัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการสหกรณ์

     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้งานวิจัย

     3. บริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

     4. บริหารการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง

     5. สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     6. ให้บริการที่เป็นเลิศและจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม