คณะกรรมการดำเนินการ

Avatar

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ประธานกรรมการ
  08-1535-7173
Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
รองประธานกรรมการ
  08-1891-4979
Avatar

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ
รองประธานกรรมการ
  08-1539-4233
Avatar

นายปรีชา คงทอง
กรรมการและเหรัญญิก
  08-1367-3792
Avatar

นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กรรมการและเลขานุการ
  08-4630-5379
Avatar

นายสุชาติ สุขสม
กรรมการ
  08-1797-6901
Avatar

นายภานุ อ่ำใหญ่
กรรมการ
  08-1979-3659
Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ
  09-3613-1925
Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ
  08-1537-1759
Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการ
  08-1728-1304
Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ
  08-9874-2464
Avatar

นายธวัช เฮ่าหนู
กรรมการ
  08-1272-6153
Avatar

นายสุทธิ วรรณนุช
กรรมการ
  08-1893-4272
Avatar

นายบุญเลิศ ชุมจุล
กรรมการ
  08-1382-2940
Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการ
  08-7836-5842