คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

Avatar

นายสุชาติ สุขสม
ประธานอนุกรรมการ
  08-1797-6901
Avatar

นายธีระเดช จู่ทิ่น
อนุกรรมการ
  08-1728-1304
Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
อนุกรรมการ
  08-9874-2464
Avatar

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
อนุกรรมการ
  09-3398-5493
Avatar

นายปรีชา คงทอง
เลขานุการ
  08-1367-3792