ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงานพัฒนาความสามารถ โดยศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และมอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี