ข่าวสหกรณ์

ประกาศวันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2563
อ่านข่าว
ขณะนี้ ระบบ ATM Online สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สหกรณ์ฯ ข...
อ่านข่าว
กำหนดการณ์ประชุมพิจารณาเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
อ่านข่าว
รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2563
อ่านข่าว
ประกาศวันหยุดประจำเดือน มิถุนายน 2563
อ่านข่าว
ระเบียบฯว่าด้วยสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2563
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
449 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
448 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
435 ทดสอบ 2 test3 06 พ.ย. 2562
434 SOAT test2 25 ต.ค. 2562
433 ตรวจสอบเงินฝากทางเว็บ test 09 ก.ย. 2562
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 33/2563 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรม... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 36/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 35/2563 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรม... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 34/2563 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงาน... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ การสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปีบัญชี 2564 อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประ... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 32/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการอ... อ่านข่าว
ประกาศพักชำระหนี้ ไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ระยะที่ 2 อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝ... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง พักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ท... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด

คณะกรรมการอำนวยการ

Avatar

นายราชัย ยวนเกิด
ประธานกรรมการ

Avatar

นายวินัย ทองรอด
รองประธานกรรมการฯ

Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
รองประธานกรรมการฯ

Avatar

นายปรีชา คงทอง
กรรมการและเหรัญญิก

Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
กรรมการและเลขานุการ

อัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
01 - เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
02 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 52 รายเดือน (500-3,000) 2.50
04 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินฝากสหกรณ์อื่น) 2.00
12 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะ 45 เดือน 4.50
14 - โครงการออมทรัพย์โรงเรียน
3.00
27 - เงินฝากออมทรัพย์ 60 ปี สหกรณ์ 3.75
28 - เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต 3.00
30 - เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค้ำประกัน 2.50
รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
ฉก. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
6.00
ฉฉ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.00
ฉพ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นกรณีเฉพาะราย
6.00
ทบ. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5.50
สม. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก
5.50
สบ. สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.00
สร. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (กรณีพิเศษ) 6.00
สก. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันกลุ่ม ร.ร.เอกชน, อบต., พนักงานราชการ
6.00
พค. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 6.00
พท. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
พพ. เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ 6.00
พบ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล 5.75
พศ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 5.75
ศ1. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศีกษาระดับอนุปริญญา 5.75
ศ2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี 5.75
ศ3. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท 5.75
ศ4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 5.75
สข. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6.00
สค. เงินกู้สวัสดิการ ส.ค.ส. 5.75
สฌ. เงินกู้สวัสดิการ สฌ.สฎ. 5.75
สป. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี
5.75
สง. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) 6.00
ปค. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 6.00
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ
8.00
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้
+1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคาร เลขบัญชี
ธ.กรุงไทย 807-1-02206-3
ธ.ออมสิน 0-5426006106-1
ธ.ไทยพาณิชย์ 552-2-08535-8
ธ.ทหารไทย 313-2-30053-8
ธ.กสิกรไทย 127-2-48088-1
ธ.อาคารสงเคราะห์ 087-11-006306-4
ธกส. 031-2-28983-4