ข่าวสหกรณ์

ประกาศวันหยุดประจำเดือน ธันวาคม 2564
อ่านข่าว
ประกาศกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งตำแหน่ง กรรมการด...
อ่านข่าว
กำหนดการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือนธันวาคม 2564
อ่านข่าว
การจ่ายปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชี 2564
อ่านข่าว
ประกาศกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาผู้สมัครตำแหน่ง กรรม...
อ่านข่าว
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจส...
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
449 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
448 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
435 ทดสอบ 2 test3 06 พ.ย. 2562
434 SOAT test2 25 ต.ค. 2562
433 ตรวจสอบเงินฝากทางเว็บ test 09 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บเล็ต) อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บเล็ต) อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน... อ่านข่าว
ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปีบัญชี 256... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งตำแหน่งประธาน และเลขานุการ ผู้ตรวจ... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิ... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายค่าตอบแทนผู้มาใช้สิทธ์ิ ล... อ่านข่าว
ประกาศ เการกำหนดหน่วยสรรหา และแต่งตั้งกรรมการสรรหา กรรมการดำ... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 4/2564 อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
.

ภาพกิจกรรม


+ ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

Avatar

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
รองประธานกรรมการ

Avatar

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ
รองประธานกรรมการ

Avatar

นายปรีชา คงทอง
กรรมการและเหรัญญิก

Avatar

นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กรรมการและเลขานุการ

Avatar

นายสุชาติ สุขสม
กรรมการ

Avatar

นายภานุ อ่ำใหญ่
กรรมการ

Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ

Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ

Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการ

Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ

Avatar

นายธวัช เฮ่าหนู
กรรมการ

Avatar

นายสุทธิ วรรณนุช
กรรมการ

Avatar

นายบุญเลิศ ชุมจุล
กรรมการ

Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการ

อัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
01 - เงินฝากออมทรัพย์ 2.10
04 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินฝากสหกรณ์อื่น) 1.60
14 - โครงการออมทรัพย์โรงเรียน
2.60
28 - เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต 2.60
30 - เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค้ำประกัน 2.10
รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
ฉก. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
5.85
ฉฉ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.85
ทบ. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5.35
สม. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก
5.35
สบ. สามัญบุคคลค้ำประกัน 5.85
สร. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (กรณีพิเศษ) 5.85
สก. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันกลุ่ม ร.ร.เอกชน, อบต., พนักงานราชการ
5.85
สด. เงินกู้สามัญบุุคคลที่ดินค้ำประกัน 5.85
พค. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.85
พท. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 5.85
พพ. เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ 5.85
พบ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล 5.60
พศ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 5.60
ศ1. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศีกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 5.60
ศ2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี 5.60
ศ3. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท 5.60
ศ4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 5.60
สข. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5.60
สค. เงินกู้สวัสดิการ ส.ค.ส. 5.60
สฌ. เงินกู้สวัสดิการ สฌ.สฎ. 5.60
สป. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี
5.60
สง. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) 5.85
ปค. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 5.85
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ
7.85
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้
+1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคาร เลขบัญชี
ธ.กรุงไทย 807-1-02206-3
ธ.ออมสิน 0-5426006106-1
ธ.ทหารไทย 313-2-30053-8
ธ.กสิกรไทย 127-2-48088-1
ธ.อาคารสงเคราะห์ 087-11-006306-4
ธกส. 010-3-12289-834