ข่าวสหกรณ์

กำหนดการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
อ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายคืนเงินฝากสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือครอ...
อ่านข่าว
การอบรมสมาชิก ประจำปี 2567
อ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ผ่านการอบรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎ...
อ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการออม ครั้งที่ 1/2567
อ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์ ขยายวงเงินการถือหุ้นรายเดือน
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
449 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
448 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
435 ทดสอบ 2 test3 06 พ.ย. 2562
434 SOAT test2 25 ต.ค. 2562
433 ตรวจสอบเงินฝากทางเว็บ test 09 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บเล็ต) อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บเล็ต) อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน... อ่านข่าว
ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศผลการจัดหาบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยกลุ่ม ปีบัญช... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ฉบับที่ 16/2567 เ... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ฉบับที่ 9/2567 เร... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ฉบับที่ 8/2567 เร... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2567 เรื่องการเลือกตั้งผู้เเทนสมาชิก ... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

Avatar

นายสุเวช รุ่งแดง
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

Avatar

นายภานุ อ่ำใหญ่
รองประธานกรรมการ

Avatar

นายสุชาติ สุขสม
รองประธานกรรมการ

Avatar

นายวีรชัย วรรณศรี
เหรัญญิก

Avatar

นายสำรวย ภักดี
เลขานุการ

Avatar

-
กรรมการ

Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ

Avatar

นายนนทกร ชุมเทพ
กรรมการ

Avatar

นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
กรรมการ

Avatar

นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
กรรมการ

Avatar

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
กรรมการ

Avatar

นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน
กรรมการ

Avatar

นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
กรรมการ

Avatar

นายชโลธร สังครุธ
กรรมการ

Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
กรรมการ

คำนวณเงินกู้

อัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
01 - เงินฝากออมทรัพย์ 2.10
04 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินฝากสหกรณ์อื่น) 1.60
14 - โครงการออมทรัพย์โรงเรียน
2.60
28 - เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต 2.60
30 - เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค้ำประกัน 2.10
รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
ฉก. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
5.25
ฉฉ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.25
ทบ. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
4.75
สม. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก
4.75
สบ. สามัญบุคคลค้ำประกัน 5.25
สร. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (กรณีพิเศษ) 5.25
สก. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันกลุ่ม ร.ร.เอกชน, อบต., พนักงานราชการ
5.25
สด. เงินกู้สามัญบุุคคลที่ดินค้ำประกัน 5.25
พค. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.25
พท. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 5.25
พพ. เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ 5.25
พบ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล 5.00
พศ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 5.00
ศ1. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศีกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 5.00
ศ2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00
ศ3. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท 5.00
ศ4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 5.00
สข. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5.00
สค. เงินกู้สวัสดิการ ส.ค.ส. 5.00
สฌ. เงินกู้สวัสดิการ สฌ.สฎ. 5.00
สป. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี
5.00
สง. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) 5.25
ปค. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 5.25
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ
7.25
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้
+1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคาร เลขบัญชี
ธ.กรุงไทย 807-1-02206-3
ธ.ออมสิน 0-5426006106-1
ธ.กสิกรไทย 127-2-48088-1
ธ.ทหารไทย 767-2-01058-9
ธ.อาคารสงเคราะห์ 087-11-006306-4
ธกส. 010-3-12289-834