ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ท่าน สุเวช รุ่งแดง ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ได้ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการ ส.ค.ส. โดยได้เรียนเชิญอดีตประธานกรรมการสหกรณ์ นายเชาวลิต วุฒิพงศ์ นายวิทยา พงษ์พาณิชย์ นายชวลิต ปิยะกาญจน์ และอดีตผู้จัดการสหกรณ์ นายโกมล นกวิเชียร นายดิเรก แจ่มสุริยา เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือสมาชิกต่อไป