ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมตอนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เข้าศึกษาดูงาน และเเลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินการสหกรณ์