ภาพกิจกรรม

        วันที่ 27  พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้สมาชิกรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และเพื่อให้ผู้แทนสมาชิก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์และ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

         ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สหกรณ์จะดำเนินการโดยนำข้อเสนอแนะของสมาชิก ทั้งในเรื่องที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 4 เรื่อง และข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ ตามที่เขียนทั้งที่เขียนส่งมาและนำเสนอ ตลอดจนจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ ของสมาชิกมาสรุปและดำเนินการต่อไป