ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เข้าประเมินสถานศึกษาในรอบที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการออมในสถานศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีสถานศึกษาเข้ารอบ ดังนี้
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี