ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปีบัญชี 2567 ตามจำนวนสมาชิกในหน่วยจัด จำนวน 21 หน่วย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,016,240.00 บาท