ภาพกิจกรรม

ท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทักษะอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี