ภาพกิจกรรม

นายสุเวช รุ่งเเดง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เเละฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับ 

คณะกรรมการสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด