กำหนดข้อความท้ายใบเสร็จ

 • สวัสดิการสมาชิก


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว ดังนี้

  1) สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส : อายุการเป็นสมาชิกครบ 25 ปี รับ 3,000 บาท ครบ 35 ปี รับ 8,000 บาทและเมื่อครบ 45 ปี รับ 15,000 บาท ขอรับภายใน 60 วัน หลังอายุครบตามเกณฑ์ หากพ้นกำหนดสหกรณ์จะตรวจสอบและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ

  2) สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก : จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป คือ 10-15 ปี จ่าย 8,000 บาท ตั้งแต่ 16-20 ปี จ่าย 12,000 บาท และ 20 ปีขึ้นไป จ่าย 20,000 บาท ขอรับภายใน 2 ปี นับจากวันที่พ้นจากหน้าที่

  3) สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 3,000 บาทต่อศพ ขอรับภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

  4) สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ และประสบอุบัติเหตุ(สูญเสียอวัยวะ) :
     (1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นสมาชิกไม่เกิน 60 เดือน รับ 10,000 บาท, เกินกว่า 60-120 เดือน รับ 20,000 บาท, เกินกว่า 120-180 เดือน  รับ 30,000 บาท, เกินกว่า 180-240 เดือน รับ 40,000 บาท และเกินกว่า 240 เดือน รับ 50,000 บาท
     (2) กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ (นิ้วเท้า ,นิ้วมือ ,ใบหู หรือหูหนวก ,ตาบอด ,มือ ,เท้า ,แขน ,ขา ,อวัยวะสืบพันธุ์ ,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
     ขอรับภายใน 2 ปี นับจากวันที่เสียชีวิต/ประสบอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ

  5) สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีสิ่งปลูกสร้างประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ : จ่ายให้ไม่เกิน 10,000 บาท ขอรับภายใน 2 ปี นับจากวันที่ประสบภัย

  6) ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต : สหกรณ์ฯ ทำให้สมาชิกสามัญทุกคน เป็นสมาชิก 12 เดือน จ่าย 100,000-200,000 บาท (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจ่าย 2 เท่า)

  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ระเบียบสหกรณ์ฯ ใน www.suratthsc.com)